Algemene Deel PTA

Het examen

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen (het SE) en het centraal examen (het CE). In dit document staat alle informatie voor het schoolexamen oftewel het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het SE wordt afgenomen in de loop van de schooljaren. Bij het opstellen van dit document dient het examenbesluit van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap als grondslag. De daarin vermelde artikelen zijn uitgangspunten bij het PTA. 

Programma van toetsing en afsluiting

Welke toetsen je moet afleggen en welke werkstukken je moet maken in de bovenbouw is per leerjaar vastgelegd in het zogenaamde “Programma van Toetsing en Afsluiting”, het PTA. Aan het begin van elk schooljaar in de bovenbouw, in elk geval vóór 1 oktober, ontvang je het PTA. De school en de leerling is verplicht zich aan de afspraken te houden die in het PTA gemaakt zijn. In het PTA staat ook het examenreglement: de regels waaraan de leerling en de school zich moeten houden. Alleen in uiterste noodzaak en in overleg met de directeur wordt afgeweken van het PTA. De teamleider zal je, indien van toepassing, daarover informeren.

De school is verplicht om voor jou een examendossier, resultaten in Magister, bij te houden. We verwachten dat dit regelmatig wordt ingezien, op deze wijze heb je inzicht in de studievoortgang. 

Examencommissie

De school heeft een examencommissie die de directie adviseert over alle procedures omtrent het school- en eindexamen. In deze commissie zitten de examensecretaris en minimaal twee overige leden. De namen van de commissieleden staan op de website van de school. De locatiedirecteur kan geen lid zijn van deze commissie.

Perioden en belangrijke momenten

Het schooljaar is verdeeld in drie perioden (P) die elk ongeveer even lang zijn, in het eindexamenjaar zijn dit twee perioden. Iedere periode eindigt met een tentamenperiode. Gedurende de tentamenperiode worden de lesroosters vervangen door een tentamenrooster. Kijk goed in de agenda Wolfert Dalton wanneer de toetsweken en andere belangrijke momenten zijn.

Tentamens

Per periode krijg je 1 of meerdere tentamens per vak. Tentamens worden tijdens de lessen afgenomen of in de tentamenweken. Indien ze tijdens de lessen plaatsvinden, maakt de docent ten minste vijf schooldagen van tevoren bekend op welke dag en tijdens welk lesuur een tentamen plaatsvindt. Reeds eerder opgedane relevante voorkennis uit eerdere jaren kan ook getoetst worden. De aangegeven tentamenstof geeft aan waar de nadruk bij het betreffende tentamen op zal liggen. Via de daltonwijzer zullen exacte benodigde voorkennis, preciezere stofomschrijvingen, doelen en tips gepubliceerd worden. Voor tentamens en praktische opdrachten krijg je cijfers op een decimaal die meetellen voor het SE. Je moet voor alle tentamens en praktische opdrachten een cijfer hebben; anders kun je niet deelnemen aan het CE.  

Afwezigheid bij tentamen en inhaaltentamens

Kan je niet aanwezig zijn bij een tentamen, dan moet je de instructies volgen van het examenreglement artikel 11 punt 6. Dit examenreglement is toegevoegd aan het einde van dit boekje. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om een tentamen in te halen, dient een ondertekende absentieverklaring, ook via website beschikbaar, direct na terugkeer aan teamleider te worden afgegeven. Als het inhaaltentamen niet op het inhaalmoment wordt gemaakt, kan dit tentamen niet worden herkanst en moet deze toets aan het einde van het schooljaar worden ingehaald. Bij onrechtmatige afwezigheid kunnen maatregelen worden getroffen conform artikel 4 van het examenreglement. 

Protest bij onjuistheden

De leerling die aanwijsbare onjuistheden of onregelmatigheden constateert in een afname van het SE, een onderdeel van het SE of in de waardering voor het resultaat, kan daartegen binnen 4 weken schriftelijk protest aantekenen bij de examensecretaris. Deze neemt dan, in overleg met de schoolleiding, een beslissing. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij Commissie van Beroep Eindexamen. Zie ook artikel 4 van het examenreglement. 

Herkansen van tentamens

Van een herkansing is sprake wanneer je een poging wilt doen om het cijfer voor een bepaald vak te verbeteren. Het hoogst behaalde cijfer telt. De regel is dat je het recht hebt om maximaal twee herkansingen in het voorexamenjaar en drie tentamens in het eindexamenjaar te herkansen. 

Extra herkansing i.v.m Covid 19 

Voor het examenjaar maken wij in het schooljaar 2020-2021 een uitzondering. De leerlingen mogen, vanwege Covid-19, in het examenjaar nog een herkansing extra doen. In plaats van drie herkansingen worden dit er eenmalig vier. De herkansingen worden afgenomen na TW1 (twee uit periode 1) en na TW2 (twee uit periode 2). De voorexamenklassen hebben in de laatste periode geen herkansingen. 

Voor herkansingen moet je je van tevoren digitaal opgeven bij de teamleider.

Je mag maximaal twee tentamens per vak herkansen en je mag een tentamen één keer herkansen. Daarbij zijn niet alle tentamens herkansbaar, zie hiervoor de PTA’s  van de verschillende vakken. 

Bij herkansingen geldt het principe “nu of nooit”, de herkansingen kunnen niet worden ingehaald. Tevens kun je geen herkansingen opsparen. Voor de herkansingen geldt de volgende regel: je verkrijgt slechts het recht op herkansing, wanneer je alle handelingsdelen aan het eind van de betreffende perioden met voldoende of goed zijn beoordeeld.  

Kijk- en/of luistertoets en mondeling

Deze toetsen worden afgenomen bij de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans. De cijfers voor deze toetsen worden opgenomen in het examendossier en maken deel uit van het SE-cijfer. Een leerling die te laat komt bij een Kijk- en/of Luistertoets of bij een mondeling wordt niet meer toegelaten. De school treft maatregelen, conform artikel 4 van het examenreglement. 

Praktische opdrachten

Voor bepaalde vakken moet je één of meer praktische opdrachten (PO) uitvoeren. Een opdracht wordt uitgevoerd in een aantal fasen. Van tevoren krijg je een instructie op schrift waarin is vastgelegd in welke stappen je dat moet doen en hoe de opdracht wordt beoordeeld. Tevens zijn er afspraken over de begeleiding van de praktische opdrachten. Het eindproduct moet bij de docent worden ingeleverd vóór of op de uiterste datum die is vermeld in de schriftelijke instructie. Als je meent een goede reden te hebben voor uitstel dan moet je dat schriftelijk en met redenen omkleed, vóór het verstrijken van de uiterste inleverdatum, melden aan de teamleider. Deze kan besluiten je uitstel te verlenen door het vaststellen van een andere uiterste inleverdatum. Praktische opdrachten kun je niet herkansen. 

Handelingsdelen

Voor bepaalde vakken moet je opdrachten uitvoeren waar je geen cijfer voor krijgt, maar die je ‘naar behoren’ moet uitvoeren: de zogenaamde handelingsdelen. Deze worden met onvoldoende (O), voldoende (V) of goed (G) beoordeeld. Het kan zijn dat je voor zo’n handelingsdeel een werkstuk moet maken in de vorm van een boekverslag, een onderzoek of een andere opdracht moet uitvoeren. Er wordt steeds een uiterste inleverdatum vastgesteld die je in het PTA kunt vinden. Je kunt alleen worden bevorderd als je alle handelingsdelen voldoende of goed hebt afgerond.

Het proces van controle ziet er als volgt uit:

 •        De docent bepaalt de uiterste inleverdatum en vermeldt deze in de studiewijzer.
 •        De deadline voor het inleveren van het werk is uiterlijk op de door de docent bepaalde datum, vóór 13.00 uur persoonlijk bij de vakdocent.
 •        Mocht je ziek zijn, dan geldt nog steeds bovenstaande regel. Je zorgt er in dat geval voor dat het handelingsdeel vóór 13.00 uur digitaal is ingeleverd bij de vakdocent. Bij de eerstvolgende dag terug op school, dient het werk meteen schriftelijk ingeleverd te worden bij de vakdocent.
 •       Is een handelingsdeel niet ingeleverd, niet op tijd ingeleverd of nog niet volledig, dan meldt de vakdocent dat zo spoedig mogelijk bij de teamleider. Je hebt hierdoor geen recht op een herkansing van die periode.
 •      Als er sprake is van plagiaat (fraude) dan heb je geen recht op de herkansing van die periode.  

Maatschappijleer

Het vak maatschappijleer wordt afgesloten in 3M, 4H en 4V. Het maakt onderdeel uit van het examendossier en zit voor havo en vwo, als afgerond cijfer, in het combinatiecijfer verwerkt. Voor mavo komt het eindcijfer voor maatschappijleer rechtstreeks op de eindlijst. 

CKV

Het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) wordt afgesloten in het voorexamenjaar (met uitzondering voor gymnasiumleerlingen). Het maakt onderdeel uit van het examendossier (met uitzondering voor gymnasiumleerlingen) en zit voor havo en vwo, als afgerond cijfer, in het combinatiecijfer verwerkt. Voor mavo komt de letterbeoordeling voor CKV rechtstreeks op de eindlijst. 

LOB

LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) wordt afgesloten in het voorexamenjaar. Het maakt onderdeel uit van het examendossier. De leerling is bij dit onderdeel in staat om zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. LOB moet met een voldoende of goed worden afgesloten in het voorexamenjaar. 

Hulpmiddelen

Tijdens een (school)examen zijn alleen geoorloofde hulpmiddelen toegestaan. In onderstaande links worden de regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de (school)examens. Voor sommige tentamens is een afwijking op deze hulpmiddelen opgenomen in het PTA van dat vak. 

3 mavo, 4 vwo, 4 havo en 5 vwo hulpmiddelen

4 mavo hulpmiddelen

5 havo/ 6 vwo hulpmiddelen

Onregelmatigheden 

Onder onregelmatigheden wordt verstaan: het handelen of nalaten van een leerling waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van hem of een andere leerling geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. Een eenvoudig voorbeeld van een onregelmatigheid is ‘spieken’. Het bij zich hebben van een spiekblaadje is al genoeg voor het vaststellen van een onregelmatigheid ongeacht of er gebruik van is gemaakt.

Ook tijdens een schoolexamen wordt het bij zich dragen van een mobiel, horloge of vergelijkbare communicatieapparatuur aangemerkt als onregelmatigheid. Deze apparatuur is dus niet toegestaan in de examenzaal/lokaal. Daarbij doet niet ter zake of gebruik is gemaakt van de apparatuur: voor het vaststellen van een onregelmatigheid is het voldoende dat gebruik gemaakt zou kunnen worden van bedoelde apparatuur.  zie verder artikel 4 van het examenreglement.  

Profielwerkstuk mavo

Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. Sinds een aantal jaren wordt in plaats van het profielwerkstuk stage gelopen, dit schooljaar in week 42. Bij de stage horen opdrachten, het maken van een verslag en een presentatie. Mocht het je niet lukken om een stageplek te vinden, dan zal je een (profiel)werkstuk maken. Het onderwerp van het werkstuk of de stageplek moet betrekking hebben op het profiel dat je gekozen hebt. Je mag het alleen maken of samen met een andere leerling uit 4MAVO. Het profielwerkstuk/stageverslag wordt door twee docenten beoordeeld. De begeleiding zal door één van de twee docenten worden gedaan. Het werkstuk moet beoordeeld worden als voldoende of goed. Er kan niet deelgenomen worden aan het CE als het werkstuk/stageverslag onvoldoende is. Het werkstuk/stageverslag moet op 15 januari 2021 ingeleverd zijn en dient op 28 januari 2021 gepresenteerd te worden. De beoordeling en de titel van de PWS worden op het diploma vermeld. 

Profielwerkstuk havo/vwo

Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. In het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. Dit zijn informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken), onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden en communicatieve of presentatievaardigheden. Het profielwerkstuk moet gaan over een onderwerp dat kenmerkend is voor één (bij voorkeur twee) vak(ken) uit het door jou gekozen profiel. Dit doe je liefst met een medeleerling uit hetzelfde profiel. Naast het eindproduct wordt ook het proces beoordeeld. Hierbij wordt beoordeeld hoe het eindproduct tot stand komt. Het PWS moet 15 januari 2021 ingeleverd zijn en dient op 28 januari 2021 gepresenteerd te worden. De beoordeling, vak(ken) en de titel van de PWS worden op het diploma vermeld.  

Combinatiecijfer havo/vwo 

Het afgeronde cijfer van het profielwerkstuk bepaalt samen met het afgeronde cijfer van maatschappijleer en CKV het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is een rekenkundig gemiddelde van kleine vakken/onderdelen die met een cijfer op de cijferlijst staan. Voor de gymnasiumleerlingen wordt het combinatiecijfer bepaald door het afgeronde cijfer van maatschappijleer en het cijfer voor het profielwerkstuk, aangezien deze leerlingen geen CKV hebben. 

Van gymnasium naar atheneum

Mocht een leerling in 6 vwo van het gymnasium naar het atheneum over willen stappen, dan zal in vele gevallen Latijn en/of Grieks als extra vak moeten blijven staan omdat de gymnasiumleerlingen geen CKV hebben gehad in 5 vwo. Daarbij kan een leerling uiterlijk eind maart van het examenjaar de overstap maken. Daarna is dit niet meer mogelijk. 

Ontheffing

 • In bijzondere omstandigheden kan de locatiedirecteur of diens plaatsvervanger besluiten van het bovenstaande af te wijken. Je kunt voor een afwijking van de regelingen een schriftelijk verzoek indienen bij de locatiedirecteur. Als je nog minderjarig bent, moet een van je ouders/verzorgers dit doen. Het verzoek tot afwijking moet met redenen zijn omkleed. Zo mogelijk moeten bewijsstukken zijn bijgevoegd. 
 • De locatiedirecteur of diens plaatsvervanger kan een leerling ontheffing verlenen voor het volgen van het onderwijs in het vak lichamelijke opvoeding indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid en/of topsportregeling niet in staat is dit onderwijs te volgen. 
 • Een leerling die overstapt van 5 havo naar 5 vwo kan vrijgesteld worden van het onderwijs in maatschappijleer, rekentoets en ckv.
 • Het bevoegd gezag kan een atheneumleerling ontheffing verlenen van het volgen van onderwijs in Franse en/of Duitse taal en literatuur in de volgende gevallen:

o    de leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal.

o    de leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal. 

o    de leerling volgt onderwijs in het profiel NT of het profiel NG en het onderwijs in de taal verhindert naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding. 

Centraal examen

In deze link zijn de data van de centrale examens 2021 te vinden. De examinator kan tot de dag van de uitslag geen uitspraken/mededelingen doen met betrekking tot verwachte score en/of resultaat. Je hebt voor één vak van het eindexamen waarin je reeds centraal examen hebt afgelegd, het recht om in het tweede tijdvak opnieuw deel te nemen aan het centraal examen. Na de uitslag van CE1 is het aan te raden dat je, als je een vak herkanst, het gemaakte examen van dit vak bespreekt met de examinator. Het geeft je immers inzicht in jouw prestatie en verbetermogelijkheden.

Slaag/zakregeling

In het examenbesluit is de slaag-zak regeling te vinden. 

Leerlingen kunnen ook Cum Laude slagen. Cum Laude is de Latijnse term voor Met Lof. ‘Cum’ is de Latijnse vertaling van ‘Met’ en ‘Laude’ de Latijnse vertaling voor ‘Lof’. Sinds het schooljaar 2015/2016 kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs cum laude slagen. Op deze manier worden topleerlingen erkend voor hun uitstekende prestaties. Let op: De regeling voor cum laude zijn voor vwo, havo en mavo  verschillend.

Inzagerecht CE, zowel 1e als 2e tijdvak

‘Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijst, bedoeld in artikel 56 van het examenbesluit, worden gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden.’ (Artikel 57. Bewaren examenwerk, lid 1.)

Een leerling heeft het recht om een gemaakt examen (CE1) of herexamen (CE2) in te zien. Ten aanzien van deze inzage gelden de volgende afspraken: 

 1. Inzage in een gemaakt examen is mogelijk tot zes maanden na de datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld; 
 2. Inzage is alleen mogelijk nadat de normering voor het CE1 en/of CE2 bekend is;
 3. De inzage heeft betrekking op de examenopgave(n), het correctievoorschrift en het gemaakte examenwerk; 
 4. De inzage vindt uitsluitend plaats op school en in tegenwoordigheid van de examensecretaris of een andere vertegenwoordiger van school; 
 5. Indien de leerling dit wenst, vindt de inzage plaats in tegenwoordigheid van diens ouders/verzorgers; 
 6. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) het gemaakte examenwerk op enigerlei wijze te kopiëren/fotograferen; 
 7. De school bepaalt op welk tijdstip het examen mag worden ingezien.

Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen voor het schooljaar zullen in periode 1 door het MT en de MR worden vastgesteld en op onze website worden gepubliceerd. Daarbij geldt de regel dat alle opdrachten en tentamens van dit schooljaar gemaakt moeten zijn om over te gaan naar een volgende leerjaar.

Examenjaar overdoen

Mocht het gebeuren dat je het examenjaar over moet doen, dan kun je rekening houden met de onderstaande punten:

 • Je krijgt vrijstelling voor het maken van een profielwerkstuk/stageverslag mits jij dit met een V of G hebt afgesloten.
 • Alle handelingsdelen komen te vervallen en zul je over moeten doen. 
 • De behaalde resultaten van het CE komen te vervallen.
 • Alleen de behaalde SE-resultaten vanuit de voorexamenklas blijven staan.

Voorexamenjaar overdoen

Mocht het gebeuren dat je het voorexamenjaar over moet doen dan kun je rekening houden met de onderstaande punten:

 • Je ontvangt vrijstelling voor het vak CKV mits jij dit met een V of G hebt afgesloten in de mavo of een 6,5 of hoger voor havo en vwo.
 • Je ontvangt  vrijstelling voor het vak Maatschappijleer mits jij dit met een 6,5 of hoger hebt afgesloten (geldt niet voor vwo)
 • De handelingsdelen voor LOB blijven staan mits jij die met een V of G hebt afgesloten. 
 • Alle handelingsdelen komen te vervallen en zul je over moeten doen. 
 • Het is mogelijk om met toestemming van teamleider, vakdocent en mentor ervoor te kiezen een examen voor een vak versneld af te sluiten. Het resultaat van het betreffende vak moet meer dan voldoende zijn.
 • In overige gevallen vervallen bij doubleren alle cijfers. 

Gebruikte afkortingen en omschrijvingen in PTA’s

T =  Toets (met nummer)

PO =   Praktische Opdracht (met nummer)

HD =   Handelingsdeel (met nummer)

CE =   Centraal Examen

SE =   Schoolexamen

TW =  Tentamenweek 

Indien er wordt afgeweken van de vaste tentamenweken, kunnen de volgende aanduidingen voorkomen:

48 =   Weeknummer waarin getoetst wordt; nummers volgens de officiële weeknummering

P1= Inlever- of afnamedatum is een nog nader door de docent aan te geven datum in periode 1

S =  Schriftelijk

C =  Computer nodig

M = Mondeling

KL =   Kijk- en/of Luistertoets

P =  Practicum

i =   inleveren

De duur van een toets wordt weergegeven in minuten.